Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky a podmínky použití

Společnost Růžový panter, s.r.o poskytuje širokou škálu informací, dokumentů a služeb na svých internetových stránkách včetně blogu (dále jen "služby"). Použití těchto služeb se řídí výlučně kompletním obsahem dokumentu: "Všeobecné obchodní podmínky a podmínky použití". Všeobecné obchodní podmínky jsou platné pro e-shop a pro kamennou prodejnu. Všeobecné obchodní podmínky doporučujeme pozorně přečíst:

 

     

1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Růžový panter s.r.o., se sídlem Brno, Křenová 460/32, PSČ 602 00, identifikační číslo: 25333615, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26187 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.rouskyafiltry.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1.Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1.Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1.Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti ve výdejním místě prodávajícího, na adrese www.rouskyafiltry.cz, ul. Křenová 460/32, 602 00, Brno;

 • V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
   
 • Bezhotovostně platební kartou prostřednictvím terminálu na prodejně ( výdejním místě )
 • Bezhotovostně převodem na účty prodávajícího:


  Platby v rámci České republiky v CZK FIO Banka: 2201681876/2010

  Platby ze Slovenska v EUR nebo CZK Číslo účtu: 2201681876
  IBAN: CZ1720100000002201681876   BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX


4.2.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu a přiloží ji k zakoupenému zboží.

4.9.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu stvrzenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@rouskyafiltry.cz.

5.3.Kupující bere na vědomí, že objednané zboží nemusí být okamžitě k odběru. Bližší informace o dostupnosti budou kupujícímu oznámeny až v průběhu zpracovávání objednávky. Pokud zboží není skladem, nebo jeho dodací lhůta je časově nevyhovující, může jakákoli ze smluvních stran od smlouvy odstoupit

5.4.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu zasláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. S vracením poštovného postupujeme dle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08

5.5.V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. A to pokud to je technicky možné. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.6.Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.8.Kupující má právo na proplacení nákladů vynaložených na dodání zboží kupujícímu. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

5.9.Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.10.Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.11. Vrácení peněz za nedodané zboží probíhá formou refundace. V případě plateb prostřednictvím platební brány Comgate, je požadavek ihned předán na zpracovatelskou banku, která jej předává ke zpracování bance vydavatelské. Doba pro vrácení závisí na společnosti Comgate, přes kterou tento platební styk probíhá. Tento finanční portál je také garantem převodu. Doba refundace je běžně 3-10 pracovních dní. Doba převodu v tomto případě  nezávisí na naší společnosti.  

5.12.  Zboží objednané prostřednictvím e-shopu bude pro Vás rezervováno po dobu 4 dnů, pokud nebude dohodnut jiný termín. Po uplynutí této lhůty bude objednávka bez sankcí zrušena. 

5.13.  Ke stornování objednávky dojde bezodkladně v případě, že zákazník nekomunikuje prostřednictvím emailu, telefonu, sms nebo jiného komunikačního prostředku, který uvedl v souvislosti s objednávkou.

 

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1.V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.V případě neodebrání řádně objednaného zboží doručeného dopravcem uhradí kupující prodávajícímu částku 500,- Kč vč. DPH, jakožto kompenzaci za ztráty související s expedicí.

6.5.Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění

7.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal.

7.2.1.má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.

7.2.2.se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.

7.2.3.zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

7.2.4.je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

7.2.5.zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese www.rouskyafiltry.cz, ul. Křenová 460/32, 602 00 Brno, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle prodávajícího. Reklamace, zaslané na sídlo prodávajícího budou vyřízeny s dobou na vyřízení prodlouženou o čas na přeposlání zboží na adresu www.rouskyafiltry.cz, ul. Křenová 460/32, 602 00 Brno. Obvykle 10-15 dnů! Za účelem rychlého vyřízení kupujícím uplatněné reklamace prodávající doporučuje, aby kupující již současně s uplatněním reklamace zaslal prodávajícímu také reklamované zboží.

7.6.Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7.Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u nabízeného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Zboží prodávané, jako použité má tuto lhůtu poloviční.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy shop@rouskyafiltry.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15, 120 00, Praha 2.

8.7.Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Česká obchodní inspekce na https://adr.coi.cz/cs; podání návrhu ADR je možné zde: https://adr.coi.cz/cs/form 9. Ochrana osobních údajů

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a případně další adresa, například dodací, uvedená kupujícím v jeho objednávce. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení.

9.8.2.požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

11. Doručování 

11.1. Kupujícímu je zboží doručováno na adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.2. Ceny na internetu jsou platné pouze při platbě v hotovosti, převodem nebo dobírkou.

11.3. Při platbě kartou není k částce přičten bankovní poplatek.

11.4. Při převodu na účet FIO banka: 2201681876/2010 se žádný poplatek nepřípočítává.

11.5. Ceny v kamenné prodejně nejsou vždy shodné s cenami v e-shopu.

11.6. Dobírku zasíláme prostřednictvím GLS po celé ČR.

11.7. Po odeslání závazné objednávky Vás budeme telefonicky (emailem) kontaktovat ohledně dostupnosti zboží.

11.8. Je-li zboží skladem odesíláme ho po dohodě s Vámi v nejbližším možném termínu s ohledem na GLS.

11.9. Pokud se musí objednat, termín dodání s Vámi budeme průběžně konzultovat.

11.10. Pokud se jedná o nadměrné zboží bude doprava řešena idividuálně.

11.11. Prodejce si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že nemá vůli se kupujícím dohodnout.

 

12. Ceny poštovného 

12.1.  Objednané zboží si můžete bezplatně vyzvednout na prodejně v Brně, Křenová 32.

12.2.  Stačí během objednávkového procesu zvolit možnost Osobní odběr 

12.3.  Jakmile vámi objednané zboží bude připraveno k vyzvednutí, zašleme vám informační e-mail nebo SMS zprávu.

12.4.  Otevírací doba prodejny  běžném režimu je Po-Pá 9-18  So 9-14.

12.4.  Výdejna e-shopu Po+St+Pá 9-15 po telefonickém přivolání obsluhy

 

GLS do ČR

12.10.  Doba doručení zásilky do 24 hodin (v pracovní dny) od odeslání balíku.

12.11.  Při odeslání balíku od nás Vám bude zasláno oznámení prostřednictvím emailu / SMS.

12.12.  Řidič společnosti GLS Vám zavolá, aby upřesnil čas doručení. 

12.13.  U zásilky od 0,-Kč do 500,-Kč je poštovné 79,-Kč za 1 balík a v případě dobírky poplatek 39,-Kč

12.14.  U zásilky od 501,-Kč do 999,-Kč je poštovné 69,-Kč za 1 balík a v případě dobírky poplatek 39,-Kč

12.15.  U zásilky od 1000,-Kč je poštovné zdarma a v případě dobírky poplatek 39,-Kč.

 

GLS na Slovensko

12.20.  Spoločnosť GLS doručí vašu zásielku na Slovensko do 48 hodín (v pracovné dni) od odoslania balíka.

12.21.  Pri odoslaní balíka od nás Vám bude zaslané oznámenie prostredníctvom emailu / SMS.

12.22.  Vodič spoločnosti GLS Vám zavolá, aby spresnil čas doručenia.

12.23.  U zásielky od 0,- € do 40,- € je poštovné  6,- € za 1 balík - dobírkou nelze - platba pouze převodem

12.24   U zásielky od 40 € je poštovné aj dobierka za 3,-€.

 

GLS do DEU, AUT, POL, HUN, SVN, HRV, ROU

12.30.  Společnost GLS doručí vaši zásilku do 48 hodín (v pracovné dni) od odeslání balíku.

12.31.  Při odeslaní balíku Vám bude zasláno oznámení prostřednictvín emailu / SMS.

12.32.  Řidič společnosti GLS Vám zavolá, aby upřesnil čas doručení.

12.33.  Je poštovné 10,- € za 1 balík dobírkou nelze zaslat - platba pouze předem převodem  

***********************

EN GLS will deliver your shipment within 48 hours (on a business day) of the parcel shipment.

EN You will be sent an email / SMS notification when you send the package.

EN The GLS driver will call you to specify the delivery time.

EN For shipments postage 10,- € for 1 package - payment only in advance by bank transfer

 

GLS do ostatních výše nejmenovaných zemí v EU

12.40.  Cenu poštovného mimo EU oznámíme individuelně dle konkrétního státu a velikosti zásilky.

12.41.  Zboží do zahraničí v EU zasíláme po zaplacení proformafaktury převodem.

12.42.  Cena poštovného přibližně 500,- Kć / balík

******************

EN The price of postage outside the EU will be announced individually according to the country and the size of the shipment.

EN We ship goods abroad in the EU after paying a pro forma invoice by transfer.

EN Postage price approx. 500, - CZK / package

 

13. Osobní odběr

13.1.Zboží můžete osobně odebrat v naší kamenné prodejně v Brně na Křenové 32 - doporučujeme

13.2.Zboží zakoupené na e-shopu a vyzvednuté na prodejně je v obalu, nezkompletované a neseřízené.

13.3.Pokud chcete kočárek před odběrem zkompletovat, seřídit, dofouknout kola, zkontrolovat úplnost atd...uveďte toto v poznámce objednávky.

13.4.V opačném případě bude kočárek ve stavu v jakém nám ho doručí dodavatel.

 

14. Zásilkovna

do ČR

14.1. Maximální hmotnost zásilky: 5 kg

        Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm

        Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

        Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

        Při objednání více kusů zboží nebo překročení váhového a roměrového limitu, může být rozděleno na více balíků.

        Cena 79,- 

        Dobírka 25,-

        Zásilkovnou nelze odeslat: kočárky, autosedačky, dřevěný nábytek, vaničky, jídelní židličky.

 

do SR

14.2. Maximální hmotnost zásilky: 5 kg

        Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm

        Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm)

        Minimální rozměry: 10 × 7 × 1 cm

        Při objednání více kusů zboží nebo překročení váhového a rozměrového limitu, může být rozděleno na více balíků.  

        Cena 149,- 

        Dobírka 25,-

        Zásilkovnou nelze odeslat: kočárky, autosedačky, dřevěný nábytek, vaničky, jídelní židličky.   

 

15. ČESKÁ POŠTA

15.1. Česká pošta poskytuje v krizovém režimu ČR tuto službu zdarma a za to jí děkujeme.
15.2. Doručitelnost není 100% a tak nemůžeme zaručit, že Vaše zásilka bude doručena.
15.3. ZA DORUČENÍ ZÁSILEK ČP NERUČÍME !!!!!! Je to na Vaši vlastní odpovědnost
15.4. "Pošta zdarma" - tuto službu poskytujeme pouze z toho důvodu, že je zákazníky žádaná a v médiích propagovaná
15.5. Zvažte prosím, zda velikost Vaší schránky pojme obsah zásilky a zda drahé objednávky není lepší poslat GLS.
15.6. Doporučujeme posílat zásilky pouze v takové hodnotě kterou jste ochotní případně obětovat
15.7. Zvažte zda pro vás není lepší obětovat poplatek za 100% doručení prostřednictvím GLS
15.8. Prostřednictvím ČP lze jednorázově zaslat zdarma zásilku 35,3 x 25 x 2 cm, což odpovídá cca 50ti filtrům nebo 4 rouškám.

 

16. Zpracování osobních údajů

16.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

16.2 Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

16.3 V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

17. Závěrečná ustanovení

17.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

17.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinnosti jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

17.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

17.4.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

17.5.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Růžový panter s.r.o, Křenová 460/32 , 602 00 Brno, adresa elektronické pošty shop@kocarky-ruzovypanter.cz, telefon +420 777 413 929.

 

 

Slevy platí na e-shopu i v prodejnách na vybrané produkty. Vybrané jsou pouze ty na kterých je napsaná původní a snížená cena. Neplatí již na slevněné zboží.